Limity

W ramach tych limitów wyróżnia się: 1) limit odnawialny, dotyczący całego okresu finansowania jako maksymalna kwota, do jakiej firma może zadłużyć się u faktora z tytułu umów fak- toringowych,

-2) limit dzienny, czyli kwota, jaką stawia faktor na jeden dzień, 3) limit koncentracji, odnoszący się do kwoty stawianej do dyspozycji, wobec określonego dłużnika.

Wprawdzie treść podpisywanych umów jest rezultatem negocjacji pomiędzy stronami, jednak wiele zapisów sformułowanych jest przez faktorów. Dbając o własne interesy, przedsiębiorstwo powinno zatem aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu przez faktora propozycji umowy, pamiętając stale, że jej treść rodzi w konsekwencji określone skutki gospodarcze, przede wszystkim zaś finansowe.

Czytaj Więcej

Weksel trasowany

Zabezpieczeniem zapłaty może być również weksel trasowany in blanco zwany również ciągnionym lub w skrócie tratą. Weksel taki wystawiony przez faktoranta zawiera jego polecenie skierowane do dłużnika, zapłacenia kwoty wierzytelności (ew. powiększonej o odsetki i koszty) na rzecz faktora. W tym wypadku wymagane jest uznanie weksla przez dłużnika, przez co ten ostatni staje się jego akceptantem. Istotne jest, że deklaracja wekslowa musi być podpisana zarówno przez faktoranta, jak i przez dłużnika faktoringo- wego. Faktor może wypełnić taki weksel, gdy zarówno dłużnik, jak i fakto- rant nie zapłacą kwoty faktury.

Czytaj Więcej

Cotygodniowy wyciąg z konta

Najbardziej syntetycznym zestawieniem jest przekazywany faktoranto- wi np. co 7 dni wyciąg z konta. Wraz z tym wyciągiem firma otrzymuje szcze-gółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych księgowań za określony czas (w tym przypadku za tydzień). Wyciąg z konta rozliczeniowego pokazuje w sposób syntetyczny zmiany wartości spowodowane przez:

• przyjęte do finansowania faktury, • dokonane w tym okresie wypłaty, • noty kredytowe, • udzielone zaliczki, • wyksięgowania zgodnie z dziennikiem spłat dłużników,

Czytaj Więcej

Monitorowanie w faktoringu

Podstawowym celem monitoringu jest systematyczne analizowanie przez faktora prawidłowości przebiegu umowy faktoringowej. Jest to narzędzie stałej kontroli sytuacji finansowej faktoranta i jego dłużników, które – podobnie jak w umowach kredytowych – spełnia dwie podstawowe funkcje:

-1) informacyjną, umożliwiającą okresowe dostarczanie informacji doty-czących np. terminowości spłaty wierzytelności przez dłużników, ich płynności finansowej, 2) zabezpieczającą, sprowadzającą się do konkretnych działań faktora, eli-minujących skutki zakłóceń w przebiegu transakcji finansowych.

Czytaj Więcej

Umowa handlowa

W przypadku, jeśli w umowie handlowej nie zostało oznaczone miejsce świadczenia pieniężnego, jest nim siedziba wierzyciela w dniu wpływu środków pieniężnych do faktora. Rodzi to określone konsekwencje w przypadku zmiany siedziby przez wierzyciela po powstaniu zobowiązania. Ponosi on

bowiem obowiązek pokrycia dodatkowych kosztów przesłania pieniędzy, spowodowanych tą zmianą. W faktoringu tajnym natomiast, umowa zawsze powinna określać miejsce świadczenia. Może to być również siedziba faktoranta. Jeśli zatem umowa wyraźnie normuje te kwestie, zmiana tego miejsca obciąża wprost faktora, który musi pokryć nadwyżkę kosztów.

Czytaj Więcej

Działania promocyjne

Już dziś funkcjonują gospodarstwa (w gminie Jedwabno i Wielbark), które nie narzekają na brak gości, często zagranicznych. Standard tych gospodarstw jest bardzo wysoki. Puszczańskie gospodarstwa rozwijają się powoli (dwa utworzono w 2001 roku) i nie mają jeszcze zbyt wielu gości, choć natura obdarzyła je wielkim bogactwem. Ceny kształtują się różnie od 20 do 25 zł za nocleg od jednej osoby i 35 do 45 za nocleg wraz z posiłkami.

Czytaj Więcej

Gospodarstwo

Cytuję wypowiedź pani Janiny „Rozpoczynając działalność agroturysty-czną nie można stosować półśrodków. Na początku lepiej trochę stracić, aby potem zyskać. Działalność agroturystyczna, to nie tylko wynajmowanie pomieszczeń na noclegi”.

Gospodarstwo czerpać może dodatkowe dochody za przygotowane posiłki, sprzedaż własnych produktów rolnych, tj. mleka, warzyw, owoców, jaj, za przejażdżki konne lub biyczką

Czytaj Więcej

Na terenie powiatu gostynińskiego

Przykładem tej współpracy jest gospodyni wiejska, która jako pierwsza na terenie obecnego powiatu gostynińskiego zajęła się tą działalnością.

Pani Janina Skinder od 1992 r. prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Nagodów na terenie gminy Gostynin. Za pośrednictwem ODR ukończyła m.in. kurs marketingu, bankowości, małej gastronomii, a jednocześnie korzystała z doświadczeń gospodarstw agroturystycznych na terenie kraju w ramach wyjazdów seminaryjnych oraz wyjazdów do Niemiec i Francji. Jak sama stwierdziła poprzedni budynek nie spełniał wymogów i oczekiwań turystów. W związku z tym w 1996 r. pani Janina zakupiła pustostan, który adoptowała na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego. Jej gospodarstwo było kilkakrotnie nagradzane, było też miejscem nakręcania reportaży telewizyjnych. Działalność pani Skinder zachęciła inne kobiety. Obecnie w pobliżu znajdują się 3 gospodarstwa agroturystyczne, które ze sobą ściśle współpracują. Wynikiem tej współpracy jest m.in. sfinansowanie druku widokówek reklamujących te gospodarstwa.

Czytaj Więcej

Turystyka ma duże znaczenie w aktywizacji gospodarczej

Turystyka ma duże znaczenie w aktywizacji gospodarczej. Jest dziedziną, która napędza lokalną koniunkturę gospodarczą. Dochody uzyskane od tuiystów zwiększają popyt na inne artykuły i usługi. Bezrobotni mogą być zatrudnieni do różnego rodzaju prac związanych z turystyką (wypożyczanie i naprawa sprzętu wodnego, dbanie o szlaki turystyczne, miejsca widokowe czy też przy budowie parkingów oraz obiektów rekreacyjnych). Ponadto istnieje potrzeba uruchamiania sklepów, warsztatów, punktów gastronomicznych, usług transportowych, które pośrednio związane są z rozwojem tury styki.

Czytaj Więcej